SISU

SISU är inte enbart ett uttryck för jävlaranamma för invånare från vårt närmaste grannland i öster, det är också en central aspekt av forskning. Skit in, skit ut.

Det innebär att om du ska uttala dig om något och för detta ändamål skapar en enkät, då är det säkrast att enkäten utformas på ett sätt så att du kan dra någon slutsats av svaren på den. Vill du veta hur stockholmarna ställer sig till att OS ska hållas i Stockholm så bör du fråga just den saken och inte lägga till ett “om du vet att det kommer att gynna regionen och bl a, bl a”. Det innebär också att du måste se till att urvalet som ska besvara frågan måste vara representativt och du får ta ställning till om du vill undersöka hela populationen, eller kanske genomföra ett s k stratifierat urval. Du kan inte ställa frågan om vad stockholmarna tycker till Gällivare-borna. Eller jo, det kan du, men du kan inte säga något om de svaren. Vidare måste du ha svarsalternativ som måste befinna sig på en viss datanivå. Detta styr vad du kan göra för statistiska analyser av svaren och det styr hur du kan tolka dessa analyser.

De olika datanivåerna är: nominaldata (äpple, päron, tiger; det säger alltså ingenting om sakers inbördes ordning), ordinaldata (där du kan säga något om rangordningen, men absolut ingenting om vilka skillnader det är som råder mellan de olka alternativen och ogärna tilldela numeriska värden), intervalldata (där du kan uttala dig om differenser mellan olika värden, som t ex att +25 grader Celsius är tio grader varmare än 15 grader Celsius) och kvotskala, där du även kan uttala dig om saker som att ett värde med säkerhet är dubbelt så högt som ett annat. Bra exempel är förstås längdmått i cm och temperaturskalan Kelvin, som i båda dessa fall har en absolut nollpunkt).

Om du då slarvar med urvalsgruppen, slarvar med frågornas formulering OCH med svarsalternativen och inte heller gör någon som helst bortfallsanalys, ja, vad tror ni då barn, kan jag då göra en tolkning av de svar jag har fått in? Rätt svar erhåller en valfri pint ale på Mackinlay’s, OT, eller Monk’s vid tillfälle. Alkoholfritt alternativ kan naturligtvis erbjudas.

Så vi avrundar med att gemensamt utropa ett “S”, ett “I”, ytterligare ett “S” och avslutar med ett “U” – SISU, bövlar anamma och darra mina spant!

Tagged , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: